Giới thiệu 

Trang web https://telehub.vn/ được điều hành bởi Tập đoàn Bellsystem24-HoaSao (gọi tắt là BHS). Chúng tôi tại BHS luôn quan tâm về sự riêng tư của bạn. BHS đã thiết lập “Chính sách về quyền riêng tư” và cam kết nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng, coi trong việc bảo vệ dữ liệu và tuân thủ nghiêm ngặt việc bảo vệ dữ liệu.

Định nghĩa về dữ liệu cá nhân

Dữ liệu cá nhân là bất kỳ thông tin nào được cung cấp cho công ty BHS, có thể được sử dụng để nhận dạng một cá nhân chẳng hạn như tên và họ, địa chỉ nhà riêng hoặc địa chỉ thực tế khác, số điện thoại hoặc địa chỉ email hay bất kỳ thông tin nào nhận dạng duy nhất cá nhân đó. Chúng tôi cũng thu thập thông tin định danh không mang tính cá nhân, đó là thông tin có thể được liên kết với Dữ Liệu Cá Nhân của bạn, bao gồm tên đăng nhập, địa chỉ IP và mật khẩu, và các ưu tiên tìm kiếm liên quan đến những tìm kiếm cụ thể.

Thu thập dữ liệu cá nhân

Chúng tôi sẽ chỉ thu thập dữ liệu cá nhân trong giới hạn cần thiết để hoàn thành mục đích thu thập thông tin của mình, mục đích đó sẽ được công bố rõ ràng. Nếu bạn không muốn cung cấp (đăng ký) thông tin cá nhân mà chúng tôi tìm kiếm, bạn có thể từ chối làm như vậy theo toàn quyền quyết định của bạn. 

Cách thức sử dụng thông tin mà chúng tôi thu thập được 

Khi chúng tôi đề nghị cung cấp dữ liệu cá nhân (đăng ký), chúng tôi sẽ công bố trước mục đích của việc thu thập và phương pháp sử dụng thông tin, sau đó thu thập thông tin trong giới hạn thích hợp. Giới hạn của chúng tôi bao gồm các mục đích chính:

 • Cung cấp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ, tin tức, các chương trình mà khách hàng yêu cầu
 • Hỗ trợ khách hàng, cung cấp thêm thông tin
 • Cải tiến chất lượng dịch vụ  

Quản trị viên Trang web https://telehub.vn và BHS luôn duy trì hoạt động quản lý nghiêm ngặt thông tin cá nhân đã thu thập được và các biện pháp thích hợp được thực hiện nhằm ngăn chặn sử dụng, tiết lộ hoặc sửa đổi trái phép thông tin đó.

Bảo Vệ Dữ Liệu Cá Nhân

Để ngăn chặn truy cập trái phép, chúng tôi duy trì các quy trình vật lý, điện tử và tổ chức hợp lý để bảo vệ Dữ Liệu Cá Nhân khỏi bị huỷ hoại một cách vô tình hoặc phi pháp, hay bị mất mát, thay đổi một cách vô tình, hoặc bị tiết lộ và truy cập trái phép

Chia sẻ dữ liệu cá nhân 

Công ty chúng tôi sẽ không tiết lộ cho các bên thứ ba bất kỳ dữ liệu cá nhân nào được cung cấp (đăng ký) cho chúng tôi, trừ những trường hợp sau:

 • Bạn đã đồng ý tiết lộ thông tin cá nhân của mình cho bên thứ ba.
 • Thông tin cá nhân của bạn cần phải được cung cấp cho đối tác mà chúng tôi thuê để thay mặt chúng tôi thực hiện các dịch vụ như dịch vụ lưu trữ web, phân tích dữ liệu. Tất cả các bên thứ ba này bắt buộc phải duy trì tính an toàn và bảo mật của dữ liệu thông tin cá nhân, và chỉ được xử lý theo hướng dẫn của chúng tôi.
 • Thông tin cá nhân của bạn đã được xử lý vào dữ liệu thống kê sẽ không tiết lộ danh tính của bạn.
 • Luật yêu cầu tiết lộ.

Bọ web 

Bọ web được nhúng vào một số trang trên https://telehub.vn để kiểm tra số lần các trang cụ thể đã được truy cập. Dữ liệu thống kê nhận được bằng bọ web được dùng để cải tiến trang web của chúng tôi. 

Nhật ký truy cập 

Khi bạn sử dụng trang web https://telehub.vn, nhật ký truy cập bao gồm địa chỉ IP của bạn sẽ được ghi lại. Thông tin này được sử dụng để theo dõi việc bạn truy cập vào trang web của chúng tôi chứ không được sử dụng để nhận dạng người dùng, trừ các trang yêu cầu xác thực người dùng. Chúng tôi giám sát các thông tin này để cải thiện sản phẩm của chúng tôi và ngăn chặn lỗi & sự cố ngoài kế hoạch. Chúng tôi thu thập những thông tin sau:

 • Dữ liệu luồng nhấp chuột
 • Dữ liệu về việc dùng tài khoản
 • Các phần tử giao thức HTTP

Dữ liệu này sẽ được dùng cho các mục đích sau:

 • Hoàn tất và hỗ trợ hoạt động hiện tại
 • Việc quản lý hệ thống và trang web
 • Nghiên cứu và phát triển
 • Sự cải thiện trong sản phẩm & dịch vụ của chúng tôi

Dữ liệu này sẽ được sử dụng duy nhất bởi BHS, và nhân viên của chúng tôi. 

Truy cập hoặc thay đổi thông tin về dữ liệu cá nhân 

Nếu quý vị muốn cập nhật bất kỳ Dữ Liệu Cá Nhân nào mà quý vị đã cung cấp từ trước, hoặc muốn thực hiện bất kỳ quyền truy cập, sửa chữa, xoá, hoặc quyền phản đối xử lý Dữ Liệu Cá Nhân mà quý vị có thể có theo luật pháp hiện hành, vui lòng liên hệ với chúng tôi tại contact@hoasao.vn. Để bảo vệ quyền riêng tư và sự an toàn của quý vị, chúng tôi sẽ xác minh danh tính của quý vị trước khi cấp quyền truy cập hoặc thay đổi Dữ Liệu Cá Nhân của quý vị.

Hiểu biết khác

Công ty chúng tôi nỗ lực bảo vệ thông tin cá nhân của bạn, tuy nhiên chúng tôi cũng khuyến khích bạn nên áp dụng các biện pháp đề phòng về bảo mật dữ liệu khi kết nối với Internet. Công ty chúng tôi có thể thay đổi “Chính sách về quyền riêng tư” này bất cứ lúc nào. Trong trường hợp này, thông tin sẽ có hiệu lực khi được đăng lên trang web của công ty chúng tôi.